Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Lieguma reģistrācijas un dzēšanas kārtība CSDD klientu apkalpošanas centrā

Liegumu reģistrēt un dzēst CSDD klientu apkalpošanas centrā var:

  • vēršoties personīgi un uzrādot savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
  • nosūtot iesniegumu pa pastu. Nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniegumam nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētas personas apliecinājums. Iesniegumam pievieno samaksas par pakalpojumu apliecinošu dokumentu.

Uzlikt un dzēst transportlīdzekļa īpašnieka liegumu atļauts šādām personām:

  • transportlīdzekļa reģistrētajam īpašniekam vai valdītājam – pilngadīgai fiziskai personai;
  • īpašnieka – fiziskas personas – pilnvarotai personai, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru lieguma uzlikšanai;
  • īpašnieka – juridiskas personas – paraksttiesīgai personai, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā;
  • īpašnieka – juridiskas personas – pilnvarotai personai, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar zīmogu un paraksttiesīgas personas parakstu apliecinātu pilnvaru lieguma uzlikšanai vai dzēšanai;
  • maksātnespējīgā individuāla (ģimenes) uzņēmuma vai zemnieku saimniecības administrators attiecīgi individuālā (ģimenes) uzņēmuma vai zemnieku saimniecības īpašniekam CSDD reģistrā reģistrētam transportlīdzeklim (kuģošanas līdzeklim), ja papildus tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina iesniedzēja tiesības pildīt administratora funkcijas uzņēmumā, kura īpašniekam jāuzliek liegums (piemēram, Uzņēmumu reģistra izziņa).

Ievērībai!
Transportlīdzekļa īpašnieka aizliegumu CSDD nevar uzlikt un dzēst reģistrētā īpašnieka laulātais.
Ja īpašnieka – juridiskas personas vārdā var rīkoties tikai vairākas atbildīgās personas vienlaicīgi, īpašnieka liegumu uzlikt var tikai tad, ja iesniegumu lieguma uzlikšanai vai dzēšanai apliecina un iesniedz visas šīs atbildīgās personas.