Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas, kas var veikt reģistrāciju

Pirms jebkuras darbības veikšanas CSDD, persona uzrāda savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti.

Iesniegt nepieciešamos dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD var:

 • īpašnieks vai valdītājs - pilngadīga fiziska persona. Ja īpašnieks vai valdītājs ir nepilngadīga persona vai persona, pār kuru nodibināta aizgādnība, dokumentus iesniedz šīs personas aizbildnis vai atbilstoši - aizgādnis, uzrādot aizgādnību vai atbilstoši – aizbildnību apliecinošu dokumentu;
 • īpašnieka vai valdītāja – Latvijas juridiskas personas – pārstāvis, ja izpildās kāds no nosacījumiem:
  • pārstāvja paraksta tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā. Ja paraksta tiesības ir vairākām personām kopā, nepieciešama visu paraksttiesīgo personu klātbūtne; 
  • pārstāvis rīkojas juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu. Ja pārstāvja tiesības pamato juridiskās personas statūti vai nolikums, iesniedzama šī dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu
 • īpašnieka - ārvalsts juridiskās personas pārstāvis, kas rīkojas ārvalsts juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, ja iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu dokumentu, kurš apliecina šīs pārstāvības tiesības. Dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD ir pieejama informācija no ārvalsts uzņēmumu reģistra;
 • īpašnieka vai valdītāja pilnvarota persona (par nosacījumiem attiecībā uz pilnvarojumiem skatīt zemāk);
 • transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā un transportlīdzekļa ieguvēja pilnvarotā persona, ja reģistrē šā izgatavotāja pārstāvja pārdotu transportlīdzekli. Šajā gadījumā izgatavotāja pārstāvis reģistrāciju veic saskaņā ar noslēgtā līguma ar CSDD nosacījumiem;
 • reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa līdzīpašnieks. Noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un izvešanai no Latvijas vai īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku pārējo līdzīpašnieku piekrišanu, kura parakstīta CSDD visu līdzīpašnieku vai viņu pilnvaroto personu klātbūtnē vai kuru apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474. pantā norādītā persona;
 • ķīlas ņēmējs, ja noņem no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā;
 • ja transportlīdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, kāda no zemāk minētajām personām:
  • zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu transportlīdzekļa reģistrēšanai;
  • tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, vai viņas pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru.

Pilnvarojumi

Rakstveida pilnvarojums nepieciešams šādām darbībām:

 • transportlīdzekļa reģistrācijai īpašumā Latvijā;
 • transportlīdzekļa īpašnieka maiņai;
 • transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai;
 • no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atjaunošanai uzskaitē. Transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē pēc reģistrācijas pārtraukšanas uz laiku, nododot numura zīmes, reģistrētais turētājs var veikt bez rakstveida pilnvarojuma noformēšanas;
 • transportlīdzekļa turētāja reģistrēšanai, dzēšanai vai maiņai;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta derīguma termiņa reģistrēšanai, dzēšanai vai maiņai;
 • reģistrācijas dokumenta atjaunošanai zudušā vietā. Pilnvara nav nepieciešama, ja darbību veic reģistrētais turētājs;
 • nomainītā valsts reģistrācijas numura rezervēšanai citas personas īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai.

Pārējos gadījumos darbībām ir pietiekams transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja mutveida pilnvarojums.

Par rakstveida pilnvarojumu uzskata kādu no zemāk minētajiem:  

 • CSDD KAC vai e-CSDD izdarītu pilnvarojuma atzīmi pilnvarotajai personai veikt nepieciešamās darbības (sīkāk skatīt "Pilnvaras noformēšana e-CSDD vai klātienē”);
 • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru veikt nepieciešamās darbības. Ārvalstī pilnvaru apliecināt var Latvijas vēstniecība vai ārvalsts notārs. Ja pilnvara nav apliecināta Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, tai nepieciešama legalizācija.