Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas, kas var veikt reģistrāciju

Pirms jebkuras darbības veikšanas CSDD, personai jāuzrāda derīga personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja.

Iesniegt nepieciešamos dokumentus kuģošanas līdzekļa un tā motora reģistrācijai CSDD var:

 • īpašnieks vai valdītājs - pilngadīga fiziska persona. Ja īpašnieks vai valdītājs ir nepilngadīga persona vai persona, pār kuru nodibināta aizgādnība, dokumentus iesniedz šīs personas aizbildnis vai atbilstoši - aizgādnis, uzrādot aizgādnību vai atbilstoši – aizbildnību apliecinošu dokumentu;
 • īpašnieka vai valdītāja – Latvijas juridiskas personas – pārstāvis, ja izpildās kāds no nosacījumiem:
  • pārstāvja paraksta tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā. Ja paraksta tiesības ir vairākām personām kopā, nepieciešama visu paraksttiesīgo personu klātbūtne; 
  • pārstāvis rīkojas juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu. Ja pārstāvja tiesības pamato juridiskās personas statūti vai nolikums, iesniedzama šī dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu
 • īpašnieka vai valdītāja pilnvarota persona (par nosacījumiem attiecībā uz pilnvarojumiem skatīt zemāk);
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā un kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora ieguvēja pilnvarotā persona, ja reģistrē šā izgatavotāja pārstāvja pārdotu kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru. Šajā gadījumā izgatavotāja pārstāvis reģistrāciju veic saskaņā ar noslēgtā līguma ar CSDD nosacījumiem;
 • reģistrācijas dokumentā norādītais kuģošanas līdzekļa līdzīpašnieks. Noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un izvešanai no Latvijas vai īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku pārējo līdzīpašnieku piekrišanu, kura parakstīta CSDD visu līdzīpašnieku vai viņu pilnvaroto personu klātbūtnē vai kuru apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma pantā norādītā persona;
 • ķīlas ņēmējs, ja noņem no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu kuģošanas līdzekli, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā;
 • ja kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, kāda no zemāk minētajām personām:
  • zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu transportlīdzekļa reģistrēšanai;
  • tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz kuģošanas līdzekli, vai viņas pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru.

Pilnvarojumi

Rakstveida pilnvarojums nepieciešams šādām darbībām:

 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai īpašumā Latvijā;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka maiņai;
 • kuģošanas līdzekļa noņemšanai no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai;
 • uzkarināmā motora izslēgšanai no reģistra;
 • no uzskaites noņemta kuģošanas līdzekļa un izslēgta no reģistra uzkarināmā motora atjaunošanai uzskaitē;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora turētāja reģistrēšanai, dzēšanai vai maiņai;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijas dokumenta derīguma termiņa reģistrēšanai, dzēšanai vai maiņai;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijas dokumenta atjaunošanai zudušā vietā. Pilnvara nav nepieciešama, ja darbību veic reģistrētais turētājs.

Pārējos gadījumos darbībām ir pietiekams kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja mutvārda pilnvarojums.

Par rakstveida pilnvarojumu uzskata kādu no zemāk minētajiem: 

 • CSDD KAC vai e-CSDD izdarītu pilnvarojuma atzīmi pilnvarotajai personai veikt nepieciešamās darbības (sīkāk skatīt “Pilnvaras noformēšana e-CSDD vai klātienē”);
 • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru veikt nepieciešamās darbības. Ārvalstī pilnvaru apliecināt var Latvijas vēstniecība vai ārvalsts notārs. Ja pilnvara nav apliecināta Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, tai nepieciešama legalizācija.