Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Pirmreizējā kuģošanas līdzekļa reģistrācija Latvijā

Nepieciešamie dokumenti

 • Izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu. Izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu nav jāiesniedz, ja:
  • reģistrē pašizgatavotu airu laivu, ja reģistrācijai iesniedz laivas izgatavotāja izsniegtu rakstisku dokumentu (apliecinājumu), kurā deklarēti laivas tehniskie dati (garums, platums, kravnesība, vietu skaits, laivas tips, izgatavošanas gads, krāsa, korpusa materiāls) un iesniegtas laivas virsskata un sānskata fotogrāfijas (10 x 15 cm);
  • kuģošanas līdzeklis iegādāts pie tā izgatavotāja vai oficiālā pārstāvja Latvijā, par ko reģistrā pieejama informācija (ir elektroniski noformēts kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments – pieņemšanas un nodošanas akts);
 • kādu no šiem dokumentiem:
  • ārvalstī iepriekš reģistrētam kuģošanas līdzeklim – ārvalsts kuģošanas līdzekļa reģistrācijas dokuments (dokuments nav jāiesniedz kuģošanas līdzeklim, kurš ievests no ārvalsts, kurā šos kuģošanas līdzekļus nereģistrē);
  • jaunam, iepriekš nereģistrētam kuģošanas līdzeklim – kuģošanas līdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā izsniegtu dokumentu, kas apliecina kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus un izcelsmi. Dokuments nav jāiesniedz, ja dokuments noformēts elektroniski reģistrā;
  • pašizgatavotai motorlaivai vai kuterim, kura garums pārsniedz piecus metrus, – Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu. Pārējiem Latvijā izgatavotiem kuģošanas līdzekļiem dokuments par kuģošanas izcelsmi nav jāiesniedz;
 • ārvalstīs izsniegts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments. Dokuments nav jāiesniedz, ja:
  • kuģošanas līdzeklis iegādāts pie tā izgatavotāja oficiālā pārstāvja Latvijā un tiek iesniegts šīs personas izdots kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas akts. Dokuments nav jāiesniedz, ja dokuments noformēts elektroniski reģistrā;
  • kuģošanas līdzekli reģistrē ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītajam īpašniekam;
 • Muitas deklarācija, ja kuģošanas līdzekļa pēdējā reģistrācijas valsts vai valsts, no kuras kuģošanas līdzeklis ir ievests, nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts (t.sk ievests no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pēc 31.12.2020.). Dokumentu neiesniedz, ja CSDD rīcībā jau ir attiecīgā informācija. Ja kuģošanas līdzeklis ir iegādāts vai tā ievešana ES ir noformēta citā ES dalībvalstī, kuģošanas līdzekļa reģistrāciju Latvijā veic, ja ieguvējs šo faktu apliecina iesniegumā. Pie oficiālā pārstāvja Latvijā iegādāta kuģošanas līdzekļa ES preces statusu apliecina pārstāvis, norādot šo faktu pieņemšanas – nodošanas aktā;
 • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai braukšanas mācību atļauja) personai, kura veic reģistrāciju. Reģistrāciju var veikt kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentu kuģošanas līdzekļu un to motoru reģistrācijai");
 • juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks ir juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja juridiskā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai tās juridiskais statuss ir noteikts ar likumu. Reģistrējot kuģošanas līdzekli ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu.

Svarīgi! 
Kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru reģistrē Latvijā, ja tam ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuģošanas līdzeklis (uzkarināmais motors) ir marķēts ar CE marķējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū* (skatīt sadaļu "Kuģošanas līdzekļa CE marķējums"). Šī prasība neattiecas uz:

 • kuģošanas līdzekļiem un to motoriem, kuri iepriekš reģistrēti kādā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 • specializētiem kuģošanas līdzekļiem;
 • airu laivām, kuru garums ir mazāks par 2,5 metriem;
 • ūdensmotocikliem, kuri būvēti pirms 2005.gada;
 • kuģošanas līdzekļiem, kuri būvēti pirms 1997.gada, ja tie ir bijuši piedāvāti Eiropas Savienības tirgū pirms 1997. gada;
 • kuģošanas līdzekļiem, kurus fiziska persona būvējusi personīgai lietošanai un kuri turpmāko piecu gadu laikā pēc to reģistrācijas netiks piedāvāti Eiropas Savienības tirgū. Ja pašizgatavotam kuģošanas līdzeklim nebūs veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas nebūs marķēts ar CE marķējumu, kuģošanas līdzekli atļauts reģistrēt tikai izgatavotāja – fiziskas personas īpašumā un turējumā, bez tiesībām turpmāko piecu gadu laikā to atsavināt citai personai Eiropas Savienības tirgū. Šāda kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā sadaļā “Piezīmes“ norādīsim ierakstu “Aizliegts atsavināt līdz ...” ar 5 gadu termiņu no pirmās reģistrācijas datuma;
 • kuģošanas līdzekļu motoriem, kuri būvēti pirms 2005. gada.

Ja no ārvalsts ievests kuģošanas līdzeklis atsavināts tālāk, nereģistrējot to Latvijā, papildus ārvalstīs izsniegtajam īpašuma tiesības apliecinošajam dokumentam (vai zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētas personas apliecinātam līgumam vai oficiālā pārstāvja Latvijā izdotam kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktam) jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam.

Iepriekš ārvalstīs reģistrētam kuģošanas līdzeklim motoru reģistrē bez papildu dokumentu iesniegšanas, ja šis motors ir norādīts reģistrācijas dokumentā vai dati par motoru tajā nav norādīti vispār un apliecība nav izsniegta airu laivai.