Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Pirmreizējā kuģošanas līdzekļa reģistrācija Latvijā

Kuģošanas līdzekļa CE marķējums

Kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru reģistrē Latvijā, ja tam ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuģošanas līdzeklis (uzkarināmais motors) ir marķēts ar CE marķējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū*. Šī prasība neattiecas uz:

  • kuģošanas līdzekļiem un to motoriem, kuri iepriekš reģistrēti kādā Eiropas Savienības dalībvalstī;
  • specializētiem kuģošanas līdzekļiem;airu laivām, kuru garums ir mazāks par 2,5 metriem;
  • ūdensmotocikliem, kuri būvēti pirms 2005.gada;
  • kuģošanas līdzekļiem, kuri būvēti pirms 1997.gada,  ja tie ir bijuši piedāvāti Eiropas Savienības tirgū pirms 1997. gada;
  • kuģošanas līdzekļiem, kurus fiziska persona būvējusi personīgai lietošanai un kuri turpmāko piecu gadu laikā pēc to reģistrācijas netiks piedāvāti Eiropas Savienības tirgū. Ja pašizgatavotam kuģošanas līdzeklim nebūs veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas nebūs marķēts ar CE marķējumu, kuģošanas līdzekli atļauts reģistrēt tikai izgatavotāja – fiziskas personas īpašumā un turējumā, bez tiesībām turpmāko piecu gadu laikā to atsavināt citai personai ES tirgū. Šāda kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā sadaļā “Piezīmes“ norādīsim ierakstu “Aizliegts atsavināt līdz ...” ar 5 gadu termiņu no pirmās reģistrācijas datuma;
  • kuģošanas līdzekļu motoriem, kuri būvēti pirms 2005. gada.

Pamatojums:

1. Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.647 „Noteikumi par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū”.

2. Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes 1994.gada 16.jūnija direktīvas 94/25/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem.

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 16.jūnija direktīvas 2003/44/EK, ar ko groza direktīvu 94/25/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem.

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīva 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK.

Kuģošanas līdzekļa (uzkarināmā motora) CE marķējumu apliecina:

  • marķējums uz izgatavotāja plāksnītes, ko nosaka CSDD darbinieks, veicot kuģošanas līdzekļa vai tā motora agregātu numuru salīdzināšanu;
  • kuģošanas līdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā izsniegts dokuments (pieņemšanas – nodošanas akts), kurā ir norāde par CE marķējuma esamību;
  • dokuments par atbilstības novērtēšanu kuģošanas līdzeklim vai tā motoram, kuru izsniegusi akreditēta mazizmēra kuģošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija, kura ir paziņota Eiropas Komisijai, vai citu ES dalībvalstu vai EEZ valstu paziņota atbilstības novērtēšanas institūcija. Šobrīd Latvijā nav tādas institūcijas, kuras būtu tiesīgas veikt atbilstības novērtēšanas procedūru kuģošanas līdzekļiem. Informācija par Eiropas Savienībā reģistrētām paziņotām institūcijām var atrast šeit.