Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas datu apstrāde

Privātuma politika

Šī Privātuma politika izskaidro, kā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk - CSDD) apstrādā fizisko personu datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

CSDD kā pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Ceļu satiksmes likumu, Jūras kodeksu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

CSDD kontaktinformācija: juridiskā adrese: Rīga, S.Eizenšteina iela 6, LV-1079, telefons: 67025777, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv .

Datu subjekts saviem personas datiem, kurus apstrādā CSDD, var piekļūt izmantojot CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus interneta vietnē https://e.csdd.lv.

CSDD piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai. CSDD personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams: datu.specialists@csdd.gov.lv.

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

CSDD veic valsts deleģētās funkcijas ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī sniedz virkni pakalpojumus un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu saistībā ar personai piederošajiem transportlīdzekļiem vai kuģošanas līdzekļiem un tiesībām tos vadīt, kā arī dažādiem ar to saistītiem ierobežojumiem.

CSDD apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • sabiedrības interešu satiksmes drošības jomā nodrošināšanai
 • CSDD pamatpakalpojumu (transportlīdzekļu reģistrācija, tehniskā apskate, vadītāja apliecību izsniegšana, velosipēdu apliecības izsniegšana, kuģošanas līdzekļa un tā motora reģistrācija u.c.) nodrošināšanai un to kvalitātes kontrolei
 • CSDD e-pakalpojumu nodrošināšanai un to kvalitātes kontrolei
 • ar fotoradariem fiksēto pārkāpumu uzskaitei
 • CSDD kompetences ietvaros nodokļu un soda naudu iekasēšanai
 • maksājumu apstrādei
 • personāla vadībai

CSDD personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir juridiska pienākuma izpilde, leģitīmā interese, publisko tiesību funkciju veikšana un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana.

CSDD aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CSDD saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. CSDD personas datu apstrādē veic risku pārvaldību un informācijas aprites drošības pasākumus atbilstoši LVS/ISO/IEC 27002:2013 standartam “Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai.”

Personas datu ieguves avoti

CSDD pamatā iegūst personas datus no datu subjekta, veicot normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus un sniedzot pakalpojumus (piemēram, veicot transportlīdzekļa reģistrāciju, transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniegšanu, vēsturiskā spēkrata statusa piešķiršanu, maksājumu iekasēšanu u.c.). Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, CSDD iegūst personas datus arī no citām Latvijas valsts informācijas sistēmām un reģistriem (piemēram, Iedzīvotāja reģistra, Sodu reģistra u.c.), ārvalstu informācijas sistēmām, valsts un pašvaldības iestādēm, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm u.c.

CSDD iegūst personas datus arī caur CSDD interneta vietnēm: www.csdd.lv, https://e.csdd.lv. u.c.

Videonovērošana un audioieraksti

CSDD veic video novērošanu ar vai bez audio ieraksta iespējām kvalifikācijas transportlīdzekļos, CSDD ēkās un teritorijās, tajā skaitā CSDD klientu apkalpošanas centros, tehniskās apskates veikšanas vietās, Rīgas Motormuzeja telpās, auto stāvvietās u.c.

Videonovērošana tiek veikta primāri ar mērķi:

 • nodrošināt individuālu datu subjektu likumisko interešu aizstāvību, mazinot iespējamos īpašuma tiesību un administratīvi procesuālo tiesību aizskāruma riskus
 • nepieļaut personu (klientu, darbinieku, apmeklētāju u.c.) drošības apdraudējumu
 • identificēt un novērst nepiederošu personu klātbūtni
 • uzraudzīt valsts amatpersonu un darbinieku darbības, veicot amata pienākumus, nodrošinot to tiesiskumu un realizējot publiskās varas uzdevumus, kuru veikšana uzdota CSDD

Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas nolūkos tiek veikts konsultatīvo un palīdzības tālruņa sarunu audioieraksti.

Informācija par video novērošanu un audioierakstiem ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas, savukārt informācija par konsultatīvo un palīdzības tālruņa sarunu audioierakstu veikšanu tiek atskaņota pirms sarunas savienojuma.

Personas datu glabāšanas ilgums

CSDD glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • CSDD pastāv juridisks pienākums datus glabāt
 • CSDD ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses
 • CSDD ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei

Personas datu saņēmēji

CSDD nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no CSDD.

Informācija par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli, identificējot personas datus, ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var iegūt pati persona par savā īpašumā esošiem transportlīdzekļiem, tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, citas likumā noteiktas personas, kā arī personas, kuras nosaka Ministru kabinets un kurām informācija nepieciešama darba vai dienesta funkciju veikšanai.

No CSDD personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto saņem: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, prokuratūras un tiesu iestādes, pašvaldības un tās iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti advokāti, maksātnespējas procesa administratori, ārstniecības personas, CSDD darbinieki u.c. CSDD var apmainīties ar informāciju ar citu Eiropas valstu transportlīdzekļu reģistriem, ja pastāv tiesisks pamats personas datu apmaiņai un saņemts atbilstošs pieprasījums. CSDD atbilstoši starptautiskajām saistībām un normatīvajiem aktiem nodrošina informācijas apmaiņu ar citu valstu kompetentajām iestādēm.

CSDD personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos CSDD veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar CSDD norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

CSDD rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju var iegūt Informācijas atklātības, Iesniegumu likuma un Ceļu satiksmes likumā noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus CSDD par personu apstrādā, persona var izmantot CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus interneta vietnē https://e.csdd.lv. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā personai ir tiesības vērsties CSDD un iegūt informāciju arī izmantojot citus informācijas iegūšanas veidus.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

CSDD veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju vai pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas deklarēto dzīvesvietu.

Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv bažas par iespējamu pārkāpumu, ikviens aicināts vērsties jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai sazināties ar CSDD datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izmaiņas Privātuma politikā

CSDD ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas Privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.csdd.lv.

Šis dokuments pēdējo reizi aktualizēts 2018.gada 19.septembrī.