Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vadīšanas eksāmens un pieteikšanās eksāmenam

Pieteikšanās vadīšanas eksāmenam ir obligāta, tā iespējama: 

Lai pieteiktos vadīšanas eksāmenam, papildus dokumenti nav jāiesniedz.

Par neierašanos uz eksāmenu lūgums paziņot ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Atteikt eksāmenu var, piezvanot pa tālruni, personīgi ierodoties CSDD klientu apkalpošanas centrā, anulējot reģistrēto pieteikumu. Neatsakot eksāmenu un neierodoties uz to, tas jāapmaksā pilnā apmērā.

Lai kārtotu eksāmenu, jābūt saņemtai braukšanas mācību atļaujai. 

Ierodoties uz eksāmenu, pretendentam jālieto cimdi un slēgti apavi, kas nodrošina potīšu aizsardzību, un jābūt tērptam:

1) motociklu/mopēdu vadītājiem paredzētā apģērbā

vai

2) slēgtā apģērbā, lietojot aizsargus, kas paredzēti ceļgalu, elkoņu un plecu aizsardzībai kritiena gadījumā.

Ierodoties uz eksāmenu bez atbilstoša ekipējuma, tas tiks atteikts un būs jāapmaksā pilnā apmērā!

Vadīšanas eksāmena norise

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu pretendenta braukšanas iemaņas un prasmi (kompetenci) iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus. Vadīšanas eksāmenā izmantotais mopēds var būt gan pretendenta vai autoskolas, gan CSDD. Eksāmenu ar divriteņu vai trīsriteņu mopēdiem var kārtot tikai laika periodā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim.

CSDD inspektoru, pie kura jākārto šis eksāmens, nosaka speciāla datorprogramma.

Vērtējums

Pretendenta kompetence tiek vērtēta šādos līmeņos:

 • labi - kompetences līmenis atbilst nepieciešamajam, pretendents stabili iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus;
 • pietiekami - kompetences līmenis atbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents kopumā iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus, bet nepieciešami uzlabojumi un tālāka patstāvīga attīstība;
 • nepietiekami - kompetences līmenis neatbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents nespēj iekļauties ceļu satiksmē, rada vai var radīt draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, nepārzina vai neprot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, neizprot satiksmes situāciju un neprot pieņemt atbilstošus lēmumus, līdz ar to tiek vai var tikt radītas satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas.

Ja pretendents pārkāpju Ceļu satiksmes noteikumu prasības, kuru dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trijos posmos:

Ieskats vadīšanas eksāmenā

1.posms. Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli

CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt mopēdu, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:

 • skaidrot riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi, galvenos iespējamos riepas defektus un bīstamību, braucot ar riepām, kurām nodilis protektors;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās, paskaidrot pārāk liela vai pārāk maza gaisa spiediena negatīvās sekas, paskaidrot spieķu spriegojuma un riteņu gultņu brīvkustības pārbaudi;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzeses sistēmā vai īpatnības, kas jāievēro braucot ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar gaisa dzeses sistēmu;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt eļļas līmeni motora karterī, paskaidrot noteiktās sajaucamās degvielas un eļļas attiecības neievērošanas sekas, kā arī nosaukt šo attiecību (ja transportlīdzeklim ir divtaktu motors);
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt bremžu šķidruma līmeni (ja transportlīdzeklim ir hidrauliskā bremžu sistēma);
 • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces, avārijas gaismas signalizāciju un skaņas signālu, pārbaudīt to darbību;
 • norādīt kontroles mēraparātu panelī esošos mēraparātus un signālspuldzītes, paskaidrot to nozīmi;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt ķēdes vai siksnas spriegojumu, nepareiza spriegojuma negatīvās sekas, galvenos iespējamos ķēdes defektus vai veikt kardānkrustiņu tehniskā stāvokļa un brīvkustības pārbaudi.

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli tiek vērtēta eksāmena beigās, vērtējot kopējo vadītāja kompetences līmeni.

2.posms. Figūras

CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras:

 • "iestumšana gabarītvārtos" - saglabājot līdzsvaru, no apzīmēta sākumstāvokļa atpakaļgaitā iestumt mopēdu gabarītvārtos, kur uzlikt mopēdu uz stāvbalsta, kā arī izstumt mopēdu no gabarītvārtiem līdz apzīmētajam sākumstāvoklim;
 • "astotnieks" - saglabājot līdzsvaru un vienmērīgu braukšanas ātrumu, izbraukt figūru. Iebraucot figūrā un izbraucot no tās ar roku jārāda pagrieziena signāls;
 • "laipa" - saglabājot līdzsvaru un kontrolējot mopēdu, ar vienmērīgu ātrumu pārbraukt pāri laipu aizvietojošam elementam;
 • "čūska" - saglabājot līdzsvaru un kontrolējot mopēdu, vispirms secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt šos figūras elementus;
 • "izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot" braucot ar ieslēgtu II vai III pārnesumu ar ātrumu vismaz 30 km/h, saglabājot līdzsvaru un kontrolējot mopēdu, pie pirmā figūras elementa sagāzt mopēdu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām
 • "izvairīšanās no šķēršļa bremzējot" - braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h, ne ātrāk kā 7 m pirms pirmā figūras elementa sākt bremzēšanu, pie pirmā figūras elementa sagāzt mopēdu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām;
 • "stoplīnija" - braucot ar mopēdu ar ātrumu vismaz 30 km/h, noteiktā vietā sākt bremzēšanu un pilnīgi apturēt mopēdu pirms stoplīniju aizvietojošā elementa apstāšanās zonas robežās;
 • "slaloms" - braucot ar ātrumu aptuveni 30 km/h (II vai III pārnesumā), saglabājot līdzsvaru un kontrolējot mopēdu, ar vienmērīgu ātrumu secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt pārējos figūras elementus.

Ja pretendents ar otro mēģinājumu neizpilda figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai, eksāmens nav nokārtots.

Figūru izmēri: CSDD 2019.gada 20.augusta iekšējo noteikumu Nr.8 5.pielikums.

3.posms. Braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt mopēdu reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības. Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.

Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā. Braukšana ceļu satiksmē ilgst vismaz 25 minūtes.

Šajā posmā pieļautās kļūdas tiek novērtētas saskaņā ar 2010.gada 26.februāra reglamenta "Transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai noteikto dokumentu pieņemšanas, izsniegšanas un eksāmenu pieņemšanas kārtība" 6.pielikumu.

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors:

 • informē pretendentu par eksāmena rezultātu un izskaidro eksāmena laikā demonstrētās kompetences vērtējumu;
 • ja pretendents nepiekrīt vērtējumam, inspektors paskaidro pārsūdzēšanas kārtību;
 • informē par iespēju saņemt protokola kopiju e-CSDD vai izdrukāt protokolu CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja:

 • pretendentam ir labs vai pietiekams kompetences līmenis;
 • figūras ir izpildītas ne vairāk kā ar 2 mēģinājumiem katra.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas pretendents CSDD klientu apkalpošanas centrā var saņemt vadītāja apliecību.

Ja vadīšanas eksāmens nav nokārtots, atkārtots eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

Vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, viena mēneša laikā to var pārsūdzēt, iesniedzot motivētu iesniegumu CSDD. Pēc iesnieguma saņemšanas 30 dienu laikā pretendents rakstiski tiks informēts par pārbaudes rezultātiem. Pieteikties atkārtotam eksāmenam var tikai pēc pieņemtā lēmuma saņemšanas.