Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka maiņa, pamatojoties uz šo faktu apliecinošu dokumentu

Īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru var mainīt, pamatojoties uz kādu no šādiem īpašuma tiesību maiņu apliecinošiem dokumentiem:

 • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības;
 • mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu). Līdz mantojuma tiesību apliecinošā dokumenta saņemšanai kuģošanas līdzekli vai tā motoru savā valdījumā var reģistrēt iespējamais mantinieks (sīkāk aprakstu skatīt zemāk);
 • izsoles aktu, ko noformējis zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas administrators vai valsts vai pašvaldību iestāde;
 • spēkā stājušos tiesas sprieduma norakstu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz uz kuģošanas līdzekli vai tā motoru.
 • uzņēmuma reorganizācijas gadījumā - dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa piederību pēc uzņēmuma reorganizācijas (piemēram, statūti, Uzņēmumu reģistra izziņa);
 • uzkarināmā motora īpašnieka maiņu var apliecināt arī akts par kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora nodošanu īpašumā, ja motora pēdējais reģistrētais īpašnieks ir juridiska persona. Aktā jābūt norādītiem atsavinātāja un ieguvēja vārdam un uzvārdam (nosaukumam), adresei un motora uzskaites tehniskajiem datiem apjomā, kas ļauj identificēt konkrēto motoru. Dokumentu jāapliecina ar atsavinātāja (tā atbildīgās personas) parakstu (paraugs). Dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD izsniegtā izziņa par kuģošanas līdzekļa motora piederību izdota līdz 31.03.2008., un motora atsavinātājs līdz 31.03.2008. izziņā norādījis kā motora ieguvēju personu, kura vēlas reģistrēt sev šo motoru

Lai piedalītos satiksmē, kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija jāveic 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas.

Reģistrācija klientu apkalpošanas centrā

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic ieguvējs vai viņa pilnvarota (sīkāk skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju”) šādā kārtībā:

 • uzrāda kuģošanas līdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja kuģošanas līdzeklim nav identifikācijas numura, kā arī visiem pēdējo reizi Latvijā līdz 2004.gada 1.februārim reģistrētiem ūdensmotocikliem, kuteriem un motorlaivām (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”). Kuģošanas līdzeklis agregātu numuru salīdzināšanā nav jāuzrāda, ja reģistrētais valdītājs apstiprināts mantojuma tiesībās un kuģošanas līdzekli reģistrē savā īpašumā;
 • iesniedz kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību, bet uzkarināmam motoram - CSDD izsniegtu izziņu par kuģošanas līdzekļa motora piederību;
 • iesniedz īpašuma tiesību maiņu apliecinošo dokumentu vai šī dokumenta norakstu vai kopiju, ko apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādīta persona;
 • ja kuģošanas līdzeklis iegūts īpašumā kā mantojums un mantinieki ir vairāki - rakstiska līdzīpašnieku piekrišana par to, kuru līdzīpašnieku norādīt reģistrācijas dokumentā, un kura parakstīta CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai kuru apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • ja ieguvējs ir juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Kuģošanas līdzekļa reģistrācija valdītājam līdz mantojuma apstiprināšanai

Ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks ir miris, īpašnieka (valdītāja) maiņa jāreģistrē 5 dienu laikā. Līdz mantinieka apstiprināšanai mantojuma tiesībās kuģošanas līdzekli var reģistrēt iespējamā mantinieka valdījumā. Reģistrējot kuģošanas līdzekli valdījumā, kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā izdara atzīmi "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās", kā arī informāciju par mantojuma atstājēju.

Reģistrētajam valdītājam aizliegts noņemt kuģošanas līdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, kā arī atsavināt transportlīdzekli citai personai līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai.

Kuģošanas līdzekli valdījumā reģistrē augstāk minētajā kārtībā, bet īpašuma tiesību maiņu apliecinošā dokumenta vietā iesniedz mantojuma atklāšanās faktu apliecinošus dokumentus (piemēram, miršanas apliecība, dzimšanas apliecība, laulības apliecība, testaments).

Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, reģistrācijai iesniedz rakstisku iespējamo mantinieku piekrišanu par to, kuru no iespējamajiem mantiniekiem norādīt kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā. Piekrišanu var apliecināt CSDD visu iespējamo mantinieku vai viņu pilnvarotu personu klātbūtnē vai arī to var apliecināt  zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona.

Maksājumi

CSDD pakalpojumi

Cena EUR

Noņemšana no uzskaites, ja kuģošanas līdzeklis nav noņemts no uzskaites

3,02

Reģistrācija un reģistrācijas apliecība kuģošanas līdzeklim

10,83

Izziņa par kuģošanas līdzekļa motora piederību, tās izsniegšanu un īpašnieka maiņas reģistrāciju uzkarināmam motoram

11,78

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit