Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Pakalpojuma saņemšanas kārtība saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem: ŠEIT 

Vadīšanas eksāmens un pieteikšanās eksāmenam

Pieteikšanās kravas (CE kategorijas) automobiļa vadīšanas eksāmenam ir obligāta un tā iespējama:

Nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments – pase, personas identifikācijas (ID) karte, vadītāja apliecība, atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība;
 • veselības pārbaude (med.izziņa). Par tās derīgumu persona var pārliecināties e-CSDD vai klātienē CSDD. Veselības pārbaudi var veikt pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu komisijās;
 • pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība.

Piesakoties eksāmenam telefoniski vai e-CSDD, augstāk minētie dokumenti jāuzrāda 30 minūtes pirms eksāmena. Par neierašanos uz eksāmenu lūdzam paziņot ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Atteikt eksāmenu var, piezvanot pa tālruni, personīgi ierodoties CSDD nodaļā vai izmantojot e-CSDD, anulējot reģistrēto pieteikumu. Neatsakot eksāmenu un neierodoties uz to, tas jāapmaksā pilnā apmērā. 

Atkārtota eksāmena gadījumā papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet pirms eksāmena jāveic apmaksa.

 

Vadīšanas eksāmena norise

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu pretendenta braukšanas iemaņas un prasmes iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

Vadīšanas eksāmens jākārto ar CSDD automobili (Rīgas nodaļā) vai  autoskolas/instruktora valdījumā vai turējumā esošu automobili. 

Eksāmena automobili, izvēles figūras, kā arī CSDD inspektoru, pie kura pretendentam jākārto šis eksāmens, nosaka speciāla datorprogramma.

Vērtējums

Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē pretendenta zināšanas, iemaņas un prasmes (kompetences) pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē. Inspektors braukšanu vērtē kopumā un ņem vērā vispārējo priekšstatu par pretendentu, ko veido apstākļiem piemērota un pārliecinoša transportlīdzekļa vadīšana, ceļa apstākļu un laikapstākļu, kā arī pārējo satiksmes dalībnieku (īpaši - mazākaizsargāto) vērā ņemšana, ceļu satiksmes situācijas izpratne un iespējamās bīstamības prognozēšana.

Pretendenta kompetence tiek vērtēta šādos līmeņos:

 • labi - kompetences līmenis atbilst nepieciešamajam, pretendents stabili iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus;
 • pietiekami - kompetences līmenis atbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents kopumā iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus, bet nepieciešami uzlabojumi un tālāka patstāvīga attīstība;
 • nepietiekami - kompetences līmenis neatbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents nespēj iekļauties ceļu satiksmē, rada vai var radīt draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, nepārzina vai neprot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, neizprot satiksmes situāciju un neprot pieņemt atbilstošus lēmumus, līdz ar to tiek vai var tikt radītas satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trijos posmos:

Ieskats vadīšanas eksāmenā

1.posms - zināšanu pārbaude par transportlīdzekli. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:

 • paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās, un kādas ir riepu ekspluatācijas īpatnības; 
 • paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un drošības pasākumus;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī;
 • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
 • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
 • norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi.
 • paskaidrot tahogrāfa kontroles principus un tā lietošanu;
 • paskaidrot to drošības faktoru kontroli, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu, tās iekraušanas veidu un kravas nostiprināšanu;
 • sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektriskā savienojuma pārbaude. 

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli tiek vērtēta eksāmena beigās, vērtējot kopējo vadītāja kompetences līmeni.

2.posms - figūras. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmes un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras – nogriešanās atpakaļgaitā, piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā un sastāva novietošana stāvvietā.

Ja pretendents ar otro mēģinājumu neizpilda figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai, tad eksāmens nav nokārtots.

3.posms - braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības.

Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.

Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām.

No 2011.gada 15.augusta vadīšanas eksāmenā ietverts jauns vadīšanas eksāmena elements - patstāvīgā braukšana. Braucot ceļu satiksmē, pretendentam ne mazāk kā 5 minūtes jāvada transportlīdzekli pa patstāvīgi izvēlētu maršrutu uz inspektora norādīto galamērķi.

Braukšana ceļu satiksmē ilgst vismaz 45 minūtes.

Šajā posmā pieļautās kļūdas tiek novērtētas saskaņā ar 2010.gada 26.februāra reglamenta "Transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai noteikto dokumentu pieņemšanas, izsniegšanas un eksāmenu pieņemšanas kārtība" 6.pielikumu.

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors:

 • informē pretendentu par eksāmena rezultātu un izskaidro eksāmena laikā demonstrētās kompetences vērtējumu;
 • informē par iespēju saņemt protokola kopiju e-CSDD vai izdrukāt protokolu CSDD nodaļā.

Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja:

 • pretendentam ir labs vai pietiekams kompetences līmenis;
 • figūras ir izpildītas ne vairāk kā ar diviem mēģinājumiem katra.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, pretendents CSDD nodaļā var saņemt vadītāja apliecību. Ja eksāmens nav nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

Vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, viena mēneša laikā to var pārsūdzēt, iesniedzot motivētu iesniegumu CSDD. Pēc iesnieguma saņemšanas 30 dienu laikā tiksiet rakstiski informēts par pārbaudes rezultātiem. Pieteikties uz atkārtotu eksāmenu varat pēc pieņemtā lēmuma saņemšanas. Lai pieteiktos uz atkārtotu braukšanas eksāmenu, personīgi nav jāierodas CSDD nodaļā. Jūs to varat veikt, piesakoties pa  tālruni vai e-CSDD.