Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka maiņa, pamatojoties uz šo faktu apliecinošu dokumentu

Īpašuma tiesības uz transportlīdzekli var mainīt, pamatojoties uz kādu no šādiem īpašuma tiesību maiņu apliecinošiem dokumentiem:

 • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības;
 • mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu). Līdz mantojuma tiesību apliecinošā dokumenta saņemšanai transportlīdzekli savā valdījumā var reģistrēt iespējamais mantinieks (sīkāk aprakstu skatīt zemāk);
 • izsoles aktu, ko noformējis zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas administrators vai valsts vai pašvaldību iestāde;
 • spēkā stājušos tiesas sprieduma norakstu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli.
 • uzņēmuma reorganizācijas gadījumā - dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa piederību pēc uzņēmuma reorganizācijas (piemēram, statūti, Uzņēmumu reģistra izziņa).

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic ieguvējs vai viņa pilnvarota (sīkāk skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju”) šādā kārtībā:

 • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”).;
 • iesniedz īpašuma tiesību maiņu apliecinošo dokumentu vai šī dokumenta norakstu vai kopiju, ko apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādīta persona;
 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Svarīgi!
Ja paredzēts piedalīties satiksmē, 5 dienu laikā pēc reģistrētā īpašnieka nāves ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija CSDD KAC mantinieka īpašumā vai iespējamā mantinieka valdījumā..

Transportlīdzekļa reģistrācija valdītājam līdz mantojuma apstiprināšanai

Ja transportlīdzekļa īpašnieks miris, tālākas darbības (t.sk. transportlīdzekļa tehnisko apskati) ar transportlīdzekli atļauts veikt tikai pēc transportlīdzekļa pārreģistrācijas mantinieka īpašumā. Līdz mantojuma tiesību apliecinošā dokumenta saņemšanai (apstiprināšanai mantojuma tiesībās) transportlīdzekli savā valdījumā var reģistrēt valdītājs - iespējamais mantinieks.

Reģistrējot transportlīdzekli valdījumā, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā izdara atzīmi „Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās”, kā arī informāciju par mantojuma atstājēju.

Reģistrētais valdītājs var transportlīdzekli noņemt no uzskaites reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes. Valdītājam aizliegts noņemt transportlīdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas,  norakstīt to, kā arī atsavināt transportlīdzekli citai personai līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai. Tālāka transportlīdzekļa atsavināšanai atļauta tikai pēc tā reģistrācijas mantinieka īpašumā.

Transportlīdzekļa reģistrāciju valdījumā veic reģistrējamais valdītājs vai viņa pilnvarota (sīkāk skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju”) šādā kārtībā:

 • iesniedz mantojuma atklāšanās faktu apliecinošus dokumentus (piemēram, miršanas apliecība, dzimšanas apliecība, laulības apliecība, testaments);
 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti.

Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, reģistrācijai iesniedz rakstisku iespējamo mantinieku piekrišanu par to, kuru no iespējamajiem mantiniekiem norādīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā. Piekrišanu var apliecināt CSDD visu iespējamo mantinieku vai viņu pilnvarotu personu klātbūtnē vai arī to var apliecināt  zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona.