Reģistrācijai CSDD nepieciešams iesniegt:

 • izziņu par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Ja transportlīdzeklis Latvijā nav reģistrēts, iesniedz dokumenta, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (ārvalstīs iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim – ārvalsts reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments), kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu (piemēram, pie notāra vai ārvalstī sastādīts pirkuma līgums utml.), ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā vai dokumentā, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks. Dokuments nav jāiesniedz, dati par īpašnieka maiņu ir pieejami reģistrā (piemēram, ja transportlīdzeklis iegādāts tirdzniecības uzņēmumā);
 • personai, kura veic darbību, personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, LR izsniegtu vadītāja apliecību vai LR izsniegtu braukšanas mācību atļauju). Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (sīkāk skatīt sadaļu Kas var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD?).


Veicamie maksājumi:

 • CSDD pakalpojumi:
  • euro 3,02 par noņemšanu no uzskaites, ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites;
  • euro 35,91 - automašīnām, autobusiem, bet 22,81 - piekabēm, motocikliem, mopēdiem par tranzīta numura zīmēm un tranzīta numuru karti;
  • euro 1,20 par katra nodokļa iekasēšanu, veicot nodokļa maksājumu CSDD kasē.
 • Valsts noteikti nodokļi:

 

Jāievēro!

Tranzīta numura zīmju derīguma termiņš Latvijā ir 5 dienas. Ārpus Latvijas tranzīta numura zīmju derīguma termiņš ir 30 dienas. Termiņu var pagarināt vienu reizi vēl uz 5 dienām. Pagarinot termiņu, transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai nav jāuzrāda. Ja transportlīdzeklis noteiktā termiņā nav izvests no valsts, tam atkārtoti numura zīmes nepiešķir.

Atpakaļ