Transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD nepieciešams iesniegt:

  • izziņu par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Ja transportlīdzeklis Latvijā nav reģistrēts, iesniedz dokumenta, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus (ārvalstīs iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim ārvalsts reģistrācijas apliecība, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdots dokuments), kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu (piemēram, rēķins-uzziņa, pie notāra vai ārvalstī sastādīts pirkuma līgums utml.), ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā vai dokumentā, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks;
  • personai, kura veic darbību, personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, LR izsniegtu vadītāja apliecību vai LR izsniegtu braukšanas mācību atļauju). Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (sīkāk skatīt sadaļu Kas var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD?);
  • dokumentu par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksu (maksājot nodevu CSDD kasē, maksa par pakalpojumu – euro 0,73). Nodoklis nav jāmaksā, ja CSDD reģistrā ir informācija par šī nodokļa nomaksu vai saskaņā ar likumdošanu nodoklis nav jāmaksā;
  • dokumentu par apmaksu par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites (euro 3,02), ja transportlīdzeklis iepriekš reģistrēts Latvijā un nav noņemts no uzskaites;
  • dokumentu par apmaksu par tranzīta numura zīmēm un tranzīta numuru karti (automašīnām, autobusiem – euro 35,91, piekabēm, motocikliem, mopēdiem – euro 22,81).

Jāievēro!

Tranzīta numura zīmju derīguma termiņš Latvijā ir 5 dienas. Ārpus Latvijas tranzīta numura zīmju derīguma termiņš ir 30 dienas. Termiņu var pagarināt vienu reizi vēl uz 5 dienām. Pagarinot termiņu, transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai nav jāuzrāda. Ja transportlīdzeklis noteiktā termiņā nav izvests no valsts, tam atkārtoti numura zīmes nepiešķir.


Atpakaļ