Ceļu drošības audits

Drukāt


Ceļu drošības auditu veic CSDD audita grupa.

Ceļu drošības audits ir neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu. Ceļu drošības audits ceļu satiksmes dalībniekiem mazina iespējas kļūdīties piedaloties ceļu satiksmē, kā arī mazina pieļauto kļūdu sekas.

Ceļu drošības audits veic satiksmes negadījumus apsteidzošu analīzi, meklējot labākos un drošākos visām satiksmes dalībnieku kategorijām risinājumus jau pirms projekti tiek realizēti dzīvē. Tas pats attiecas uz pastāvošiem ceļiem.

Lai CSDD veiktu ceļu drošības auditu, projektētājiem vai ceļu (ielu) pārvaldītājiem jānoslēdz līgums ar CSDD par ceļu drošības audita veikšanu. Par katru noslēgto līgumu pasūtītājs saņem auditora parakstītu oficiālu rakstveida audita atzinumu.

Audita atzinumā tiek norādīta situācijas būtība no satiksmes drošības viedokļa, tiek parādītas nepilnības vai neatbilstības tehniskajos normatīvos noteiktām pamatprasībām. Galvenā audita īpatnība ir satiksmei nedrošu situāciju prognozēšana piedāvātajā projektā vai uz esoša ceļa, ja pie dotā risinājuma summēsies vairāki nelabvēlīgi iespējamo situāciju faktori. Ja vien tas iespējams, audita grupa piedāvā savus risinājumus situācijas uzlabošanai.

Ceļu drošības audita kārtību nosaka Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra Noteikumi Nr. 972 “Ceļu drošības audita noteikumi”.

 

Atpakaļ